În tabelul de mai jos puteți vedea ce se verifică în cadrul unui control de la Inspectoratul de stat al muncii.

Recomandăm să efectuați o verificare la compania DVS, conform tabelului de mai jos, bifînd cerințele care se respectă și respectiv cele care nu se respectă la Capitolul "Relații de muncă". 

Astfel veți fi la curent cu situația în domeniul relațiilor de muncă din compania dvs, și nivelul de pregătire pentru un eventual de control.

Nr.crt

Cerințe în domeniul relațiilor de muncă

Da

Nu

Nu e cazul

1

Angajatorul a aprobat statele de personal pentru anul curent?

     

2

Angajatorul respectă prevederile legislaţiei faţă de persoanele social vulnerabile?

     

3

Lista statelor de personal, pentru anul curent, este prezentată la Inspecţia teritorială de muncă?

     

4

Salariaţilor din unitate li s-a acordat permisul nominal de acces la locul de muncă?

     

5

La angajare se perfectează contractul individual de muncă?

     

6

Conţinutul contractului individual de muncă corespunde prevederilor legale?

     

7

Este perfectat registrul de evidenţă a contactelor individuale de muncă?

     

8

Pentru toţi lucrătorii sînt deschise carnete de muncă?

     

9

Este perfectat registrul de evidenţă a carnetelor de muncă?

     

10

La unitate se duce evidenţa globală a timpului de muncă?

     

11

La unitate se respectă durata normală a timpului de muncă?

     

12

Se respectă durata pauzei de masă, repausul zilnic şi săptămînal?

     

13

La unitate se respectă durata normală a timpului de muncă în schimbul de noapte?

     

14

Este întocmit graficul muncii în schimburi?

     

15

Disponibilizarea salariaţilor s-a efectuat în conformitate cu prevederile legislaţiei?

     

16

Salariaţii disponibilizaţi au benificiat de înlesniri şi compensaţii?

     

17

Salariaţii unităţii sînt antrenaţi legal la muncă în zilele de repaus şi de sărbătoare?

     

18

Este întocmit graficul concediilor anuale de odihnă?

     

19

Se acordă anual concediul de odihnă?

     

20

Se compensează concediile anuale de odihnă nefolosite?

     

21

Se acordă concedii anuale suplimentare de odihnă?

     

22

Rechemarea din concediul anual de odihă se efectuează în confomitate cu legislaţia în vigoare?

     

23

Se acordă concediu paternal plătit conform legislaţiei persoanelor solicitante?

     

24

Modificările sau completările contractului colectiv de muncă sînt aduse la cunpştinţa salariaţilor conform legislaţiei (în termen de 5 lucrătoare de la data operării)?

     

25

La angajare sau transferare, angajatorul informează persoana care urmează a fi angajată despre condiţiile de activitate în funcţia propusă?

     

26

Există temei legal de încheiere a contractului de muncă pe termen determinat?

     

27

Salariaţii angajaţi pe o perioadă determinată sînt trataţi ca şi salariaţii angajati pe termen nedeterminat?

     

28

În contractul individual de muncă pe termen determinat este definită denumirea lucrării ce urmează a fi îndeplinită?

     

29

Se informează salariaţii despre funcţiile vacante apărute în cadrul unităţii, în modul prevăzut de legislaţie?

     

30

Se respectă prevederile legislaţiei privind integrarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi?

     

31

Se respectă termenul de achitare a salariului?

     

32

Se plătşte munca prestată supraprogram?

     

33

Este retribuită munca prestată în timp de noapte?

     

34

Se achită socotelele la încetarea contractului individual de muncă?

     

35

Se compensează pierderile cauzate de neachitarea la timp a salariului?

     

36

Se respectă cuantumul reţinerilor din salariu?

     

37

Conţinutul Regulamentului intern este adus la cunoştinţa lucrătorilor?

     

38

Este încheiat contractul colectiv de muncă?

     

39

Clauzele contractului colectiv de muncă se respectă?

     

40

Se respectă convenţiile colective de nivel naţional, ramural, teritorial?

     

41

Se respectă garanţiile femeilor gravide şi celor ce au copii cu vîrsta de pînî la 3 ani?

     

42

Se respectă drepturile şi garanţiile persoanelor mai tinere de 18 ani?

     

43

Se respectă la unitate cuantumul salariului minim garantat?

     

44

Sînt stabilite şi plătite sporuri pentru munca în condiţii nefavorabile?

     

45

Se respectă modul şi termenii de aplicare a sancţiunilor?

     

46

Se compensează munca prestată în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare?

   

 

Bine aţi venit, Vizitator!Bine aţi venit, Vizitator!
Duminică, 2019-02-24